Professor i komposition og ledelse af Big Band og store ensembler

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) ønsker at styrke og fastholde den positive udvikling som de rytmiske uddannelser er i og opslår derfor et professorat i komposition og ledelse af Big Band og store ensembler.

Stillingen

Den kommende professor skal kunne varetage uddannelse af de rytmiske studerende på det højeste niveau indenfor komposition, musikledelse og arrangement; lede konservatoriets store ensembler, herunder Big Band, koordinere forskellige projekter med større og mindre konstellationer samt evt. varetage instrumentalfag.

Professoren skal, i samarbejde med konservatoriets øvrige undervisere og ledelsen, generelt bidrage til samarbejdet og udviklingen af konservatoriets uddannelser.

Endelig skal professoren deltage aktivt i konservatoriets talentudviklingsarbejde, herunder samarbejde med danske og internationale Big Bands og forestå initiativer på fødekædeområdet.

Stillingen omfatter mulighed for forskning/kunstnerisk udviklingsarbejde, administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen og medvirken ved eksaminer.

DJM udbyder rytmiske uddannelser både i Aarhus og Aalborg. De rytmiske komponister på kandidat- og solistniveau har hjemme på DJM/Aarhus hvor den daglige undervisning finder sted, men professoren skal også deltage i eventuelle projekt- og mødeaktiviteter på afdelingen i Aalborg.

Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med rektor/studieledelsen.

Kvalifikationer

DJM lægger vægt på, at ansøgeren har følgende kvalifikationer:

  • Omfattende kunstnerisk virke på internationalt niveau
  • Undervisningserfaring med uddannelse på bachelor-, kandidat- og solistklasseniveau
  • Organisatoriske erfaringer med bl.a. curriculum udvikling
  • Omfattende selvstændigt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og er klassificeret i lønramme 37, hvor lønnen pr. 1. april 2017 udgør kr. 543.212,00 årligt ved fuld tid. Hertil kommer pension samt evt. personligt tillæg, som forhandles mellem konservatoriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen besættes pr. 1. september 2017 eller snarest derefter for en tidsbegrænset periode på fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. Der henvises i øvrigt til cirkulære om stillingsstruktur ved de danske musikkonservatorier af 8. juni 2004.

Ansættelse sker i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse af 12. oktober 2010 om ansættelse af faste undervisere ved musikkonservatorierne, hvorved der sker en kvalifikationsbedømmelse inden ansættelse finder sted. Ansøgere vil eventuelt blive indkaldt til prøvespil og/eller undervisningsdemonstration.

Ansættelsen omfatter konservatoriets afdelinger i både Aarhus og Aalborg, således at professoren som nævnt må påregne at skulle gøre tjeneste ved begge afdelinger.

Nærmere oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til rektor Claus Olesen på +45 722 67 401.

Ansøgning

Ansøgningen skal belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer samt indeholde en nærmere redegørelse for, hvilke personlige og faglige mål ansøgeren har for varetagelsen af stillingen. Ansøgeren skal endvidere redegøre for, hvordan han/hun vil planlægge sin tilstedeværelse i Aarhus i løbet af undervisningsåret.

Ansøgningen skal indsendes digitalt til rektors sekretær Dorthe Friis på mail: dola@musikkons.dk. Ansøgning og bilag sendes i én samlet pdf fil. Evt. video- og lyddokumentation skal indsendes som eksterne links, og ikke som vedhæftede filer. Ansøgningen skal udfærdiges på enten dansk eller engelsk.

DJM opfordrer alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningen skal være konservatoriet i hænde senest 14. august 2017 kl. 12.00.

Siden er sidst opdateret man d. 26. juni 2017