• Søren Nørbo
    Lektor
    Komposition, Sangskrivning
    Telefon:
    • +45 72 267 452 konservatorie
    • 28262129 hjemme

Søren Nørbo. Personlig profil:

Pianist og komponist. 10 udgivelser med egne kompositioner, blandt andre med Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen. 

 

Fagområder 2018-19: 

Hørelære

Klaver (hovedinstrument)

Andre hovedinstrumenter

Koncert 

Komposition

Morgenøvning 

BA-projektvejledning

 

Hørelære tilrettelægges med basis i en grundlæggende hørelærestudieordning og med fokus på det hele musikerskab og det skabende element. Blandt andet igennem kompositionsopgaver. Særligt gælder for sangskrivningsuddannelsen at hørelære overvejende er bygget op omkring kompositionsopgaver.

 

I klaver hovedfag tilrettelægges timerne individuelt og i samråd med den studerende. Udover at arbejde mod en stærk pianistisk grundfaglighed er udgangspunktet for timerne, at den studerende skal finde sin egen vej, sin egen stemme og afsøge muligheder. Improvisation, komposition, repertoire, band- og koncertaktiviteter, glæden ved og nysgerrigheden overfor musikken og klaveret som instrument, er allestedsnærværende i timerne, uanset hvad der arbejdes med. 

 

Studerende med andet hovedinstrument end klaver er velkomne. I år har to guitarister deres timer i hovedinstrument med mig.

 

Derudover tilbyder jeg i 2018-19 følgende fag og tiltag uden for studieordningen: 

Morgenøvning: Hver onsdag kl. 7.30 – 9.00 præsenterer jeg en koncentrationsskabende og utraditionel øvelse, som de studerende alene eller i gruppe går i øvelokalet med og derefter evaluerer i plenum. Alle BA-1 studerende.

 

Komposition: Hver torsdag kl. 7.30 – 9.00 præsenterer jeg en kompositionsopgave, som de studerende går i hver deres lokale med og derefter evalueres kompositionerne i plenum. Alle BA-2 studerende.

 

Koncert: Jeg holder hver uge en prøve tirsdag aften forud for en koncert onsdag aften med en eller to studerende. Jeg medbringer 6 nye eller nyere kompositioner, som vi sammen tilrettelægger og bruger som forlæg for improvisation. 

 

Vejledning: Hver onsdag kl. 15.30-17 er jeg til rådighed for alle studerende på alle studieretninger efter forudgående aftale. Emner kan være bandvejledning, musikalsk vejledning, komposition e.a.  

 

Fagene ”Repertoire” (Dele af et mesterværk indstuderes og internaliseres på instrument gennem transposition og analyse) og ”Improvisation for klassiske studerende” og ”Sammenspil” fra 2017-18 er ikke aktive fag i dette studieår. 

 

Alle er velkomne til at henvende sig med ønsker om oprettelse af ovenstående eller andre fagområder. Alt er sædvanligvis muligt!

Søren Nørbo: Personal Profile.

Pianist and composer. 10 releases with own compositions with amongst others Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen. 

 

Subjects:

Ear Training

Piano, main instrument

Other main instruments

Concert

Composition

Morning rehearsal

BA projects

 

In Ear training, besides from the basic ear training curriculum, focus is on the whole musician ship and the creative element. Especially regarding the singer-songwriter education ear training uses assignments in composition as a tool.

 

In piano, main instrument, the classes are planed individually and in close collaboration with each student. In addition to the focus on pianistic skills I urge the student to find his or her own way and voice and to explore possibilities. Improvisation, composition, repertoire, ensemble- and concert activities, the joy of and curiosity to music and the piano as an instrument, are present in all classes, no matter what we work on.

 

Other instrumentalists are welcome on request. This year two guitarists have their main instrument classes with me.

 

Extra-curricular subjects 2018-19:

Morning rehearsal: Each Wednesday at 7.30-9.00 I present an exercise that aims for excellent focus when rehearsing. The exercise is worked on individually or in groups. In the end of the class we evaluate todays work together. For all BA-1 students.

 

Composition: Each Thursday at 7.30-9.00, I present an assignment in composition. The compositions are created individually and in the end of the class we meet again and evaluate all the compositions together. For all BA-2 students.

 

Concert: Each Tuesday evening a student or two rehearse with me. Wednesday night we play a concert. I will bring six new or almost new compositions, that we together plan how to perform and improvisations will be built around the compositions. 

 

Tuition/open class: Every Wednesday from 15.30-17 I am available for musical guidance or inspiration in every matter, e.g. band doctor, composition, main instrument. Please contact me in advance, if you want to meet. For all students.

 

The subjects “Repertoire” (Parts of a masterpiece will be internalized on instruments through transposition and analysis) and “Improvisation for classical KA students” and “Ensemble” are not active this year.

 

Please feel free to make contact if you want one of the subjects or other subjects to resume. Everything is usually possible!